ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A Kentimpex Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 150., cégjegyzékszám: 01-09-565835, Adatkezelési azonosítónk: NAIH-103177/2016.) a www.kentimpex.hu/shop/ webshopban regisztrált felhasználók adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében kezeli, dolgozza fel és  és kérelemre történő törlésig tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Kentimpex Kft. szerződött partnereként működik (pl. Posta, futárszolgálat). A személyes adatok továbbadásának fenti formájához a Vevők az ÁSZF elfogadását jelentő regisztrációval kifejezetten hozzájárulnak. Ekkor azonban, a partnerek a Kentimpex Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

Adatvédelmi szabályzatunk a Felhasználók adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A Felhasználók az adott Szerződés megkötésével, kifejezett írásbeli tudomásul vétel nélkül is, tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják a jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit, egyben úgy nyilatkoznak, hogy ezeket a szabályokat elolvasták, megértették és elfogadták.

AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Az Adatkezelés biztonsága: A Kentimpex Kft. az adatokat bizalmasan kezeli és tiszteletben tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogát. Az adatkezelésre kizárólag a Kentimpex Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, illetve szerződött partnerei jogosultak. Az adatkezelésre jogosultak vállalják jelen Adatvédelmi szabályzatban foglaltak betartását az adatkezelés során.

Az Adatkezelés alapja: Adatkezelésre csak a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, vagy jogszabály által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor. Kentimpex Kft. adatot csak a Felhasználó önkéntes adatmegadásával kezel. Kentimpex Kft. adatot – a hatóságok vagy más állami szervek részére elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve – harmadik személynek csak a Felhasználó előzetes engedélyével ad ki. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt Kentimpex Kft. minden egyes adatkérés esetén megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

A Kentimpex Kft. által kezelt adatok kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges adatok körét öleli fel.

Az Adatkezelés célja: az Adatkezelés célja, hogy a Felhasználók irányában fennálló, jogszabályon, vagy valamely Szerződésen alapuló jogait és kötelességeit gyakorolja, a Felhasználókat azonosítsa, egymástól megkülönböztesse, a Felhasználók adatait statisztikai célokra és hirdetési és marketing tevékenysége során felhasználja.

Az Adatok tárolása: A Kentimpex Kft. megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Adatok biztonságos tárolásához, az illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozásához, így különösen a hozzáférés megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, megváltoztatáshoz vagy törléshez szükségesek.

A Felhasználó tájékoztatása: A Kentimpex Kft. a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóról, illetve az Felhasználóról tárolt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,  és az adatkezelés időtartamáról, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az esetleges Adattovábbításról.

Nyilvános adatok kezelése: Valamennyi Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Kentimpex Kft. jogosult a Felhasználó ún. szabadon fellelhető Adatait, azaz a nyilvános állami vagy más adatbázisokban fellehető Adatait szabadon, a Felhasználó engedélye nélkül kezelni.

ADATKEZELÉS

A Kentimpex Kft. a Felhasználókról semmilyen, általuk meg nem adott adatot nem gyűjt, ugyanakkor a Felhasználó e szabályzat szerint kifejezetten elfogadja, hogy a Felhasználók igényeinek jobb kiszolgálása érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. süti(ke)t (cookie) helyezhet el. A sütiket a Felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Kentimpex Kft. ún. rövid időtartamú sütiket és hosszú időtartamú sütiket használ. A Rövid időtartamú sütik mindössze ideiglenesek és addig tárolnak információkat, ameddig az Felhasználó használja az internetes áruházat, azt követően törlődnek. A hosszú időtartamú sütik hosszabb ideig vagy tényleges manuális törlésig tárolnak információkat. A sütik tárolási ideje a Felhasználó által használt internetböngésző beállításaitól is függ.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelés leadásához köteles az internetes áruházban a sikeres rendelésteljesítéshez szükséges adatokat megadni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy függetlenül attól, hogy a megrendelés leadását követően a Szerződés létrejön-e felek között, a Kentimpex Kft. a Felhasználó által megadott Személyes és/vagy Egyéb adatokat jogosult marketing- és statisztikai célokra felhasználni.

Regisztrációhoz kötött felhasználás esetén a Felhasználó az Adatait bármikor módosíthatja az „Adataim” menüpontban. Az adatai törlését Felhasználó e-mailben kérheti az order@kentimpex.t-online.hu címre küldött kérelem elküldésével. Az Adatok kezelésének időtartama ebben az esetben a regisztráció törléséig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait Kentimpex Kft. kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja.

A Felhasználónak lehetősége van Hírlevélre történő feliratkozásra. A Felhasználó az Adatkezeléshez való hozzájárulását a Hírlevélre történő feliratkozással adja meg. A feliratkozást a Felhasználó érvényes e-mail cím megadásával teheti meg. A hírlevélre történő feliratkozás bármikor lemondható a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre kattintva, vagy az order@kentimpex.t-online.hu címre küldött kérelem elküldésével. Az Adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait Kentimpex Kft. kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja.
Kentimpex Kft. a Felhasználók tájékoztatása vagy kényelme szempontjából, a Honlapon linkeket helyezhet el, melyeken keresztül más honlapokat tesz elérhetővé. Kentimpex Kft. semmilyen felelősséget nem vállal az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapok tartalmáért. Az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapokra vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési szabályok nem tartoznak a jelen adatkezelési szabályzat hatálya alá. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a linkeken keresztül elérhető honlapokon kért adatok nem kerülnek a Kentimpex Kft. birtokába, így azok jogszerű felhasználásáért a Kentimpex Kft. felelősséget nem vállal.

JOGSZABÁLYI ALAP

Jelen Adatvédelmi szabályzat a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően készült, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (a továbbiakban: „Adatvédelmi törvény”), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényre, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre, , a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban:”Ptk.”, a továbbiakban együttesen: „Jogszabályok”). A jelen Adatvédelmi szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a Jogszabályok és az egyéb, a Felhasználás, vagy a Szerződés megkötésének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy esetleges adatkezelési panasza esetén a NAIH-hoz fordulhat (elérhetőségek: postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: 0036-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap cím: www.naih.hu).

Bármilyen, a Felhasználó és a Kentimpex Kft. között az Adatkezeléssel vagy a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglaltakkal kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Kelt, és hatályba lépésének napja: 2016. május 6.